Volavka bělostná, Snowy Egret (Egretta thula)

Volavka bělostná, Snowy Egret (Egretta thula)

Kostarika, Caňo Negro

Zobrazeno: 2651 ×